Cynorthwy-ydd Camera dan Hyfforddiant ar gyfer Drama Deledu Safon Uchel (BAD WOLF Productions).

Lleolir yn Stiwdios Blaidd Caerdydd ac ar leoliad yn ôl yr angen.

31ain Hydref 2017 - Chwef 2018.

Cyflog: £550 yr wythnos.

Dyma gyfle cyffrous i weithio gyda chwmni cynhyrchu rhyngwladol deinamig yn cynhyrchu dramâu teledu ar y lefel uchaf oll.

DISGRIFIAD SWYDD

Rydyn ni'n chwilio am unigolyn â chymhelliad cryf i ddarparu cefnogaeth i dîm camera medrus a phrofiadol. Y cyfrifoldebau allweddol fydd cynorthwyo'r criw camera a bod yn rhan o'r dyletswyddau sy'n gysylltiedig â gweithgareddau ffilmio o ddydd i ddydd.

Byddwch wedi eich lleoli yn Stiwdios Blaidd ym Mae Caerdydd, ar safleoedd eraill neu ar leoliad a rhaid i chi fod yn fodlon teithio i leoliadau a stiwdios eraill. Bydd yr oriau gwaith yn gysylltiedig â'r amserlen ffilmio ac mae'n debygol y bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio oriau hir, anghymdeithasol a allai gynnwys penwythnosau, a gweithio tu mewn a thu allan, ym mhob tywydd, fel bydd angen.

GOFYNION MYNEDIAD

Nid oes gofyn am unrhyw ofynion academaidd penodol a bydd pob cais yn cael ei ystyried yn ôl ei haeddiant. Bydd pob ymgeisydd yn gallu rhoi tystiolaeth a dangos:

  • Gwybodaeth ddefnyddiol dda am offer camera, ei ddefnydd a'i storio.
  • Mae profiad blaenorol o weithio ar gynhyrchiad ffilm neu deledu proffesiynol yn fanteisiol, er nid ar gynyrchiadau gyda chyllideb fawr neu ar Ddrama Safon Uchel o anghenraid.
  • Eich bod yn ddibynadwy, yn brydlon ac yn gwrtais ac â'r gallu i weithio'n effeithiol mewn amodau a allai fod yn rhai sydd o dan bwysau.
  • Dealltwriaeth o'r canllawiau iechyd a diogelwch a'r deddfwriaethau perthnasol.
  • Lefel o nerth corfforol a medrusrwydd sy'n briodol i'r swydd.
  • Y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau ac i weithio fel rhan o dîm.

YMGEISIO A DYDDIAD CAU

Anfonwch CV, ffurflen gydraddoldeb ac amrywiaeth wedi'i chwblhau a llythyr cais at amanda@screenalliancewales.com

Dyddiad cau: DYDD LLUN, HYDREF 9fed 2017

Mae'r swydd hyfforddi hon yn cael ei darparu fel rhan o ymrwymiad Bad Wolf i ddatblygu criw ffilm a theledu yng Nghymru. Croesawir ymgeiswyr sy'n byw neu'n gweithio yng Nghymru yn arbennig. Mae Bad Wolf am adeiladu gweithlu yng Nghymru sy'n amrywiol ei diwylliant ac mae'r cwmni'n annog ceisiadau gan grwpiau sydd â diffyg cynrychiolaeth. Rydym ni wedi ymrwymo i sicrhau cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth yw eu cefndir.

diversity and equality form.pdf

Share