Hwylusydd AddysgSain Ffagan Amgueddfa Werin CymruEich gwaith...Byddwch yn darparu amrywiaeth eang o brofiadau dysgu sy’n seiliedig ar gasgliadauamgueddfa ar gyfer y cyhoedd a grwpiau o ymwelwyr.Byddwch yn gweithio gydag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd, gan gynnwys plantyn y blynyddoedd cynnar, ysgolion, pobl ifanc, oedolion, teuluoedd a grwpiau aganghenion arbennig.Byddwch yn cynorthwyo i ddatblygu sesiynau newydd drwy ymchwilio i’r casgliadau,canfod adnoddau addas ac addasu cynnwys i ddiwallu anghenion cynulleidfaoeddgwahanol.Eich nod... Caiff rhaglenni a gweithgareddau eu darparu yn unol â’r amserlen a’r safon ycytunwyd arnynt.Mae rhaglenni a gweithgareddau wedi’u strwythuro’n dda ac yn ymgysylltu agamrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.Caiff adnoddau eu trefnu a’u defnyddio’n effeithiol, gan sicrhau’r gwerth gorauposibl.Caiff y rhaglen ei gwerthuso, ac unrhyw welliannau eu nodi a’u rhoi ar waith.Mae rhaglenni’n seiliedig ar wybodaeth dda ac yn adlewyrchu arferion da.Sut i gyrraedd y nod... Darparu rhaglenni cyhoeddus ar gyfer pob cynulleidfa trwy sesiynau, gweithdai agweithgareddau grŵp, gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd penodol a hwyluso prifddigwyddiadau.Gweithio gyda’r tîm i ddarparu rhaglenni dwyieithog, hygyrch, cynhwysol adiwylliannol sensitif.Gweithio gyda’r tîm i fonitro a gwerthuso rhaglenni a’u haddasu yn ôl y galw.Cynorthwyo gyda gwaith gweinyddol yr adran yn ôl y galw.Gweithio yn unol â’r fframwaith theori ac arfer dysgu presennol.Cyfrannu at wella’r gwasanaethau’n barhaus.Cynorthwyo gwirfoddolwyr a gweithwyr ar leoliad yn ôl y galw.Mwy am y swydd a gwneud cais.

Share