Swyddog Marchnata dan Hyfforddiant a Swyddog Rheoli Cerddorfa dan Hyfforddiant  

 

A oes gennych ddiddordeb mewn dilyn gyrfa o fewn maes rheoli’r celfyddydau? Mae gan Sinfonia Cymru ddau rôl pwynt mynediad a allai fod yn ddechrau delfrydol i’ch gyrfa o fewn y celfyddydau. 

Mae Sinfonia Cymru yn bodoli fel sefydliad cerddorol deinamig, sy’n ymrwymedig i gefnogi gyrfaoedd cynnar cerddorion ifanc proffesiynol eithriadol. Heb ofni herio trefn arferol pethau, rydym yn rhoi’r cyfle i gerddorion i feithrin ystod eang o sgiliau ac rydym yn gosod ein chwaraewyr wrth galon ein dull creadigol o raglennu digwyddiadau. Yn yr oes sydd ohoni, mae angen i gerddorion feddu ar ystod ehangach o sgiliau ac agwedd mwy agored tuag at greu cerddoriaeth na chenedlaethau’r gorffennol, ac rydym yn rhoi cymorth i chwaraewyr i ddatblygu hyn. Ein nod yw meithrin cerddorion sydd wedi eu hyfforddi’n glasurol sy’n eithriadol o dalentog, sy’n artistig chwilfrydig, sy’n heriol, sy’n agored a dengar, ac y bydd yn dangos y ffordd i chwaraewyr ifanc eraill.  

Rydym yn cynnal cyngherddau o safon uchel ar gyfer cynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt – mae craidd ein gwaith yn cynnwys perfformiadau cerddorfa siambr, datganiadau cerddoriaeth siambr, cerddoriaeth siambr cyfoes ac arloeosol, prosiectau aml-genre, a phrosiectau ysgolion. Mae llwyddiannau nodedig yn ystod y flwyddyn diwethaf yn cynnwys dau ddarllediad Radio 3, taith gyngherddol gyda Sheku Kanneh-Mason a pherfformiad o Tosca yn Abu Dhabi gyda Bryn Terfel. 

 

Swyddog Marchnata dan Hyfforddiant 

Bydd y swyddog marchnata dan hyfforddiant yn chwarae rôl allweddol wrth helpu Sinfonia Cymru i ddatblygu a cynyddu ein cynulleidfaoedd. Wrth weithio trwy gyfrwng y cyfryngau cymdeithasol, marchnata uniongyrchol a marchnata ar-lein, hysbbysebu, a chysylltiadau yn y cyfryngau, bydd y swyddog marchnata dan hyfforddiant yn gosod cynlluniau ymgyrch ar waith ar gyfer pob un o’n digwyddiadau, ar y cyd a chynyddu ymwybyddiaeth cyffredinol o’n gwaith. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ddiddordeb brwd mewn cerddoriaeth glasurol, gan feddu ar rhywfaint o sgiliau marchnata; yn enwedig: y gallu i ysgrifennu copi perswadiol; defnydd diddorol o’r cyfryngau cymdeithasol; talu sylw arbennig i fanylder; gweithio o fewn terfynau amser. Byddai sgiliau iaith Gymraeg yn fanteisiol. Bydd y contract ar gyfer y rôl hon yn rhedeg am 12 mis o fis Gorffennaf 2019. 

 

Swyddog Rheoli Cerddorfa dan Hyfforddiant  

Bydd y swyddog rheoli cerddorfa dan hyfforddiant yn darparu cymorth wrth gynnal ein holl perfformiadau a’n digwyddiadau. Mae’r rôl yn gofyn am lefel uchel o wybodaeth ynglŷn â cherddoriaeth glasurol. Mae agweddau amrywiol y rôl yn cynnwys: llogi chwaraewyr ar gyfer perfformiadau a gwneud yn siŵr bod contractau a thaliadau wedi cael eu cyflawni; archebu darnau cerddorol ar gyfer perfformiadau; gosod marciau bwa ar ddarnau; trefnu llogi offerynnau a chymorth technegol; gwneud gwaith gosod ar gyfer pob perfformiad gan gynnwys sicrhau bod yr holl ofynion technegol wedi eu diwallu; cysylltu gyda chwaraewyr, lleoliadau, arweinwyr ac artistiaid gwadd. Mae’r rôl hon yn cynnwys elfen o waith gweinyddol yn y swyddfa, gan gynnwys anfonebu a phrosesu taliadau. Mae hwn yn gontract 10 mis o fis Medi 2019. 

 

Sut i ymgeisio 

Ceir disgrifiadau swydd ar gyfer y rolau yma fan hyn: 

 

Swyddog Marchnata dan Hyfforddiant: 

https://www.dropbox.com/sh/th056r5pr7nlti0/AAC1KoMUe_5OH3_W7g_MjJpka?dl=0&preview=Swyddog+Marchnata+dan+Hyfforddiant.docx 

 

Swyddog Rheoli Cerddorfa dan Hyfforddiant: 

https://www.dropbox.com/sh/th056r5pr7nlti0/AAC1KoMUe_5OH3_W7g_MjJpka?dl=0&preview=Swyddog+Rheoli+Cerddorfa+dan+Hyfforddiant.docx 

 

Dylai ceisiadau gynnwys CV wedi ei ddiweddaru a llythyr cais heb fod yn hwy na 4 tudalen A4. Yn y llythyr eglurhaol hwn, dywedwch wrthym am unrhyw sgiliau a phrofiad sydd gennych sy’n gysylltiedig â’r rôl, yr hyn rydych chi’n credu y gallwch gyfrannu at dîm Sinfonia Cymru, a’ch dyheadau ar gyfer eich gyrfa dros y blynyddoedd nesaf.  

Nodwch yn glir pa rôl rydych yn gwneud cais ar ei chyfer. Gallwch wneud cais ar gyfer y ddwy rôl os hoffech ond anfonwch y ddau gais ar wahân os gwelwch yn dda.  

 

Dylid anfon ceisiadau at peter@sinfoniacymru.co.uk erbyn Dydd Sul 2 Mehefin fan pellaf.

Share