Mae Gorilla wedi caffael cyfleuster 7,000 troedfedd sgwâr Splice gyda'i ofod cynhyrchu ac ystafelloedd golygu ar Heol Eglwys Fair, Caerdydd.

Mae Gorilla, prif gwmni ôl-gynhyrchu Cymru, wedi sicrhau cyfleuster newydd yng nghanol Caerdydd gan ei berchnogion blaenorol, Splice. Agorodd Splice - cwmni ôl-gynhyrchu o Lundain - swyddfa yng nghanol Dinas Caerdydd y llynedd, ar ôl cynnal dwy brif swyddfa yn Llundain yn llwyddiannus. Gyda pherthynas weithio agos rhwng y ddau, cafwyd cyfle i drafod; gan arwain at Gorilla yn prynu’r cyfleuster, sydd wedi galluogi Splice i ganolbwyntio eu hymdrechion ar ehangu yn Llundain.

Mae Gorilla wedi gweld galw cynyddol am wasanaethau ôl-gynhyrchu wrth i'r farchnad yng Cymru barhau i dyfu. Mae hyn wedi golygu awydd i ehangu'r tîm a'i gyfleusterau. Bu’n fwriad ers tro gan Gorilla i sefydlu lleoliad yng nghanol y ddinas i gefnogi pencadlys newydd y BBC  a'r Ardal Greadigol yng Nghaerdydd. Ar hyn o bryd, mae pencadlys y cwmni yn GloWorks, Porth Teigr – tafliad carreg i ffwrdd o Stiwdios Porth y Rhath gyda chyfleuster arall ar Heol y Gadeirlan hanesyddol Caerdydd.

Yn ôl Rheolwr Gyfarwyddwr Gorilla, Rich Moss: "Mae capasiti yn hanfodol er mwyn rhoi gwarant o wasanaeth i gleientiaid. Mae'r twf yn y farchnad frodorol gyda chwmnïau'n symud i Gymru wedi arwain at brosiectau mwy a mwy sydd angen hyblygrwydd er mwyn ehangu eu cynyrchiadau. Rydyn ni bob amser wedi gweithio'n agos gyda Splice, felly roedd hyn yn ganlyniad perffaith o ran sicrhau cyswllt parhaus â chyfleusterau canolog yn Llundain. Rydyn ni'n gweld perthynas strategol gyda chwmnïau ôl-gynhyrchu eraill fel rhan hanfodol o'n llwyddiant parhaus a thwf y diwydiant yng Nghymru."

Mae Duncan Western, sylfaenydd Splice yn cytuno: "Er i'r cyfle i werthu i Gorilla ddod i'r golwg yn annisgwyl, roedd hyn ar yr adeg iawn i ni wrth i ni ganolbwyntio ymdrechion ein tîm ar ehangu yn Llundain a'r farchnad gynyddol yn y brifddinas honno. Edrychwn ymlaen at barhau â'n perthynas hirsefydlog â Rich a'r tîm yn Gorilla drwy gydweithio ar brosiectau drwy ein cyswllt ffeibr pwynt i bwynt rhwng y ddwy ddinas."

Mae un elfen o'r broses gaffael yn golygu ei bod hi'n bleser gan Gorilla i groesawu Louise Sutton, cyn-uwch gydlynydd ôl-gynhyrchu yn BBC Cymru, a Sam Linforth, cyn-oruchwyliwr ôl-gynhyrchu yn The London Studios. Mae'r newid yn y gofod o ran cyfleusterau a'r staff newydd yn un gwych i Gorilla, sy'n parhau i gefnogi diwydiant ffyniannus y cyfryngau yng Nghymru, gan gadw eu cysylltiadau â chwmnïau tebyg yn y DU.

Meddai'r Cyng Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd: "Rwy'n hynod falch bod Gorilla wedi gallu sicrhau staff a chyfleusterau Splice yng nghanol y ddinas. Mae hon yn enghraifft wych o fusnes lleol sy'n tyfu yn gweithio'n agos gyda buddsoddwr diweddar yng Nghaerdydd ac yn creu model cydweithredol cryf ar gyfer gweithio yn y dyfodol a fydd o fudd i'r ddau fusnes. Mae'r galw am le gan y sector creadigol a digidol yn parhau a bydd gan Gorilla bellach gyfleuster o'r radd flaenaf i gefnogi ein clwstwr cynyddol o fusnesau yn y ddinas. Rwy'n falch bod y Cyngor wedi gallu gweithio gyda'r ddau barti i sicrhau'r buddsoddiad sylweddol hwn."

Share