Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun nawdd newydd i awduron sy’n byw yng Nghymru ac sydd o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, ac awduron sydd ag anabledd neu salwch (meddyliol neu gorfforol).

Mae Cynrychioli Pawb yn gynllun nawdd peilot sy’n cynnig grantiau rhwng £50 a £1000 ar gyfer cyfle datblygu proffesiynol cysylltiedig â llenyddiaeth. Nod y cynllun yw annog awduron o gefndiroedd a gaiff eu tangynrychioli i ddatblygu eu potensial proffesiynol ac artistig a chreu cyfleoedd fyddai’n rhoi hwb i’w gyrfa.

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth. Mae Cynllun Strategol y sefydliad ar gyfer 2019-22 yn nodi bod Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb yn un o’i brif flaenoriaethau tactegol. Mae Llenyddiaeth Cymru wedi datgan ei ymrwymiad i gynyddu amrywiaeth o fewn y sector llenyddiaeth, a bydd yn parhau i eirioli dros pa mor bwysig yw cynnig cyfleoedd i awduron o bob gallu a chefndir. 

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Mae gan lenyddiaeth wreiddiau dwfn yn y cysyniad o ryddid mynegiant. Serch hynny, mae gwir ryddid yn ddibynnol ar gydraddoldeb cyfleoedd a chynrychiolaeth deg. Trwy weithio gyda phartneriaid, byddwn yn gwneud mwy i feithrin amrywiaeth a chynrychiolaeth o fewn y sector lenyddol. Dylai awduron Cymru gynnwys ystod o oedrannau, o gefndiroedd cymdeithasol ac economaidd, ethnigedd, rhyw, ardaloedd ac ieithoedd. Nid cau unrhyw un allan yw’r bwriad yma, ond yn hytrach greu cyfleoedd teg a chyfartal, a sicrhau fod datblygiad proffesiynol ac arloesedd celfyddydol ar gael i bawb.”

Gall awduron wneud cais am nawdd tuag at gyfle datblygiad proffesiynol o’u dewis. Gall rhain gynnwys: mynychu digwyddiad neu gynhadledd; cysgodi awdur at ddibenion hyfforddiant a datblygiad; costau i ddatblygu dull newydd o weithio; neu gyflawni cyfres o weithdai llenyddol yn y gymuned. 

Croesewir ceisiadau gan awduron sy’n byw yng Nghymru beth bynnag eu ffurf llenyddol – o farddoniaeth a rhyddiaith, i rap, perfformio barddoniaeth a nofelau graffeg. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5.00 pm dydd Mercher 21 Awst 2019.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys meini prawf cymhwysedd a manylion llawn ar gyfer gwneud cais, ewch i wefan Llenyddiaeth Cymru: www.llenyddiaethcymru.org

Share