Pam?

Mae Caerdydd Creadigol yn gweithredu ers pedair blynedd. Yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi tyfu a datblygu rhwydwaith dinas greadigol gyda 3046 o aelodau, wedi cynnal 50 o ddigwyddiadau am fwy na 2500 o bobl greadigol ac wedi adeiladu brand a phresenoldeb cryf ar-lein. Ym mis Gorffennaf 2019 croesawodd Caerdydd Creadigol aelod newydd i’r tîm, y Rheolwr Prosiect Vicki Sutton, i ddechrau ar gyfer y cyfnod tair blynedd nesaf o ddatblygu gyda rhaglen newydd ei diffinio o ddigwyddiadau, prosiectau a chyfleoedd ar gyfer y fframwaith a strategaeth hirdymor ar gyfer y rhwydwaith.

Rydym yn chwilio am:

Er mwyn cefnogi’r cyfnod nesaf hwn o ddatblygiad, rydym eisiau ffurfio grŵp cynghori Caerdydd Creadigol. Rydym eisiau gweithio gydag aelodau brwdfrydig wedi’u hegnioli o’r gymuned greadigol sy’n awyddus i weithio gyda ni fel rhan o Gaerdydd Creadigol.

Bydd y grŵp yn llywio ein gwaith a’n cynlluniau, gan ein herio, gan ysgogi ein huchelgeisiau a’n dyheadau, a helpu i ledaenu’r gair ynghylch economi creadigol Caerdydd, gartref ac ymhellach i ffwrdd.

Pwy rydym yn chwilio amdano/amdani

Hyd at 10 o bobl sy’n ymarfer yn, ac o gwmpas, ardal dinas Caerdydd ac yn cynrychioli ystod o sgiliau ac arbenigedd. Rydym yn ymrwymedig i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth i greu amgylchedd cynhwysol, ac rydym yn arbennig yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr anabl, DU, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (PDDLLE), LHDT+ gan fod y grwpiau hyn yn cael eu tangynrychioli ar draws y diwydiannau creadigol.

Meini Prawf Hanfodol:

 • Angerdd am y sector creadigol
 • Gwybodaeth am waith Caerdydd Creadigol hyd heddiw a brwdfrydedd amdano
 • Gofal am y ddinas
 • Awydd i wneud gwahaniaeth

Meini Prawf Dymunol:

 • Rhugl yn y Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • Dealltwriaeth/profiad o gymunedau a dangynrychiolir

Rydym am i'r grŵp hwn fod yn adlewyrchiad cywir o'n cymuned greadigol ddeinamig ac arloesol ac, felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl nad oes ganddynt brofiad blaenorol yn y math hwn o rôl.

Cyfrifoldebau:

 • Ymrwymiad am un flwyddyn gydag adolygiad ar ddiwedd 2020
 • Mynychu tri Digwyddiad Grŵp (hyd at hanner diwrnod) yn ein swyddfeydd sy’n hollol hygyrch yn Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd. Byddwn yn amrywio’r amserau i weddu orau i ymrwymiad y grŵp.
 • Ymwneud â gwaith Caerdydd Creadigol yn rheolaidd drwy ddod i ddigwyddiadau a rhyngweithio gyda’n cynnwys ar-lein gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol.

Manteision:

 • Presenoldeb amlwg ar wefan Caerdydd Creadigol a deunydd hyrwyddo fel aelod o grŵp.
 • Ymgysylltu â naw aelod arall o’r grŵp a dod i’w hadnabod.
 • Byddwch yn chwarae rhan wrth wireddu ein gweledigaeth am i Gaerdydd gael ei chydnabod fel prifddinas creadigrwydd yn y DU ac wrth ddatblygu rhwydwaith dinas greadigol.
 • Gallwn ni dalu’ch costau teithio (yn amodol ar bolisi Prifysgol Caerdydd) ac ar gyfer unrhyw ofynion cymorth ychwanegol (e.e.cyfieithwyr ar y pryd)

Gwneud cais:

I wneud cais, anfonwch e-bost gyda’r canlynol:

 • CV diweddar
 • Esboniad pam yr hoffech chi fod yn rhan o’r grŵp, y cryfderau ac arbenigedd y byddwch yn cyfrannu a’ch canfyddiadau o Gaerdydd Creadigol hyd yma. Dylech gynnwys unrhyw gysylltiadau a gawsoch gyda’r rhwydwaith a dangos sut rydych yn bodloni’r meini prawf. Gallai hyn fod ar ffurf:
  • datganiad ysgrifenedig - dim mwy na 500 o eiriau (ar ffurf dogfen Word neu PDF)
  • neu
  • ffeil fideo/sain - dim mwy na dwy funud (ar ffurf mp3, mp4 neu .mov)
  • neu
  • ffeithlun - un tudalen (ar ffurf PDF)

At AHSS-admin@cardiff.ac.uk  gyda’r teitl pwnc ‘cais grŵp cynghori’ erbyn hanner dydd Ddydd Mawrth, 19 Tachwedd.  Caiff ceisiadau eu hasesu yn erbyn y meini prawf hanfodol a dymunol a restrir uchod. Dylech ddangos tystiolaeth o sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf yn eich cais. Bydd tîm Caerdydd Creadigol yn dewis grŵp cytbwys gyda’r bwriad o gynnal ein Digwyddiad Grŵp cyntaf yn hwyr ym mis Tachwedd 2019.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech siarad ag aelod o’r tîm am eich cais, ffoniwch ni ar 02920876188

Mae croeso i chi gysylltu â ni pe hoffech gael cymorth i lenwi’r cais hwn.

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal.docxTelerau Ymgysylltu - Grŵp Cynghori.docx

Share