Rydym ni’n chwilio am ymgeiswyr sydd â diddordeb amlwg mewn creu rhaglenni a’u darlledu naill ai ar gyfer y Radio, y Teledu neu Ar-lein. 

Dylai ymgeiswyr feddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da, bod yn greadigol, yn hyblyg ac yn llawn cymhelliant. Yn ogystal â bod â diddordeb mewn darlledu, dylai fod gan ymgeiswyr ymwybyddiaeth o BBC Cymru a'i chynnyrch lleol.Gall gwneud rhaglenni fod yn brysur ac yn anrhagweladwy. Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ofyn llawer o gwestiynau a chyfrannu syniadau.

Cefndir/Profiad 

Rydym ni’n ymrwymedig i gyfle cyfartal i bawb ac yn croesawu ceisiadau am brofiad gwaith yn BBC Cymru gan unigolion waeth beth fo’u cefndir.  O ganlyniad i’r ffaith bod grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, pobl ag anabledd neu bobl sy’n dewis llwybr mwy galwedigaethol i mewn i gyflogaeth yn cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o’r grwpiau hyn ond byddwn yn ystyried ymgeiswyr o bob cefndir ar sail eu rhinweddau unigol.  

Nid oes angen i’r ymgeiswyr fod â chymhwyster yn y cyfryngau i wneud cais ond dylent allu dangos eu brwdfrydedd a’u diddordeb gwirioneddol mewn darlledu. 

Ar hyn o bryd, mae gennym ni leoliadau ar gael yn y meysydd  canlynol:

Newyddion Radio Cymru – (Caerdydd – dros 18 ac yn rhugl yn y Gymraeg)

Gallwn gynnig lleoliadau o hyd at wythnos yn ystafell newyddion BBC Radio Cymru yng Nghaerdydd. Byddai ymgeiswyr yn dysgu gydag un o raglenni newyddion yr orsaf a'r bwletinau. Mae diddordeb brwd mewn newyddion a materion cyfoes yn hanfodol ar gyfer y rolau hyn, yn ogystal â'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Newyddion Radio Cymru (BANGOR – dros 18 ac yn rhugl yn y Gymraeg)

Gallwn gynnig lleoliadau o hyd at wythnos yn ystafell newyddion BBC Radio Cymru ym Mangor. Byddai ymgeiswyr yn dysgu gydag un o raglenni newyddion yr orsaf. Mae diddordeb brwd mewn newyddion a materion cyfoes yn hanfodol ar gyfer y rolau hyn, yn ogystal â'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg

Sut mae gwneud caisDewiswch un o’r dewisiadau isod a gwneud nodyn ohono. Ar ôl i chi greu eich proffil, bydd gofyn i chi nodi pa leoliad fyddai orau gennych chi yn holiadur eich cais. Rhowch eich dewis.

Mwy o wybodaeth. 

Share