Mae NoFit State yn chwilio am hyd at bedwar Ymddiriedolwr newydd. Rydym yn fwrdd cryf sydd ag amrywiaeth eang o sgiliau ac arbenigeddau – a hoffem adeiladu ar ein cryfderau presennol.

Yn benodol, hoffem gryfhau ein presenoldeb a’n gallu i gyfathrebu’n ddigidol ac ar lein, ehangu’n partneriaethau ym meysydd busnes, addysg a datblygu, a chroesawu lleisiau bywiog o sector y syrcas a’r tu hwnt i roi hwb i’n gwaith creadigol.

Mae NoFit State yn gwmni syrcas gyfoes uchel ei barch. Yng Nghymru y mae ei wreiddiau ond mae ganddo fydolwg rhyngwladol. Dros y tair blynedd diwethaf, cafodd y cwmni ganmoliaeth fawr am gynyrchiadau a gyflwynwyd mewn canolfannau o Fangor i Barcelona, o Newcastle under Lyme i Efrog Newydd, o Hull i Hong Kong, ac o Milton Keynes i Melbourne. Mae hefyd wedi cyflwyno prosiectau cyfranogol ledled Cymru mewn ysgolion, cartrefi gofal preswyl, neuaddau eglwysi a swyddfeydd.

Mae rôl Ymddiriedolwr yn benodiad rhan-amser, di-dâl anweithredol.

Am fwy o wybodaeth a sut i wneud cais: https://www.nofitstate.org/cy/about/gyrfaoedd-chastio

Dylid gwneud cais trwy CV a datganiad ategol yn amlinellu’r rhesymau pam y mae gennych ddiddordeb yn y rôl a pham y credwch eich bod yn addas ar ei chyfer.   Nodwch eich manylion cysylltu yn llawn, yn cynnwys rhifau ffôn dydd a gyda'r nos ar dudalen flaen y cais.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau – 31 Mai 2019

Trustee Recruitment 2019 CYM.pdf

Share