Ar gyfer y swydd yma: Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Lleoliad: CaerdyddCytundeb: ParhaolBand: B

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Cerian Arianrhod ar cerian.arianrhod@bbc.co.uk

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg.  Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais.  Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno.  Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig. 

Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.

Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu – mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.

Buddion - Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

Mae Radio Cymru wedi bod yn darlledu rhaglenni ers 1977. Mae’r staff, sy’n gweithio yng Nghaerdydd, Bangor, Aberystwyth a Chaerfyrddin, ynghyd a nifer o gwmnïau annibynnol, yn cynhyrchu dros 20 awr o raglenni bob dydd. Ac erbyn hyn mae 112,000 yn gwrando ar ein rhaglenni yn wythnosol.

Prif gyfrifoldebau'r swydd yn cynnwys:

  • Paratoi a chyhoeddi amserlenni dyddiol, gan sicrhau gwybodaeth gywir er mwyn hwyluso darlledu sy’n dod o sawl canolfan ar draws Cymru. Yn ogystal â Radio Cymru fe fyddwch hefyd yn delio ag amserlenni Radio Cymru 2, podlediadau a rhaglenni ychwanegol sydd i’w clywed ar rai platfformau yn unig (e.e. chwaraeon sydd ar DAB).
  • Gwirio gwybodaeth am raglenni, ac weithiau ysgrifennu disgrifiadau rhaglenni, er mwyn sicrhau bod y wybodaeth gyhoeddus yn gywir ac yn ddeniadol ar gyfer gwrandawyr ar bob platfform.
  • Gwirio rhaglenni cyn eu darlledu a monitro cydymffurfiaeth.
  • Paratoi a rhaglennu darllediadau wedi’u hawtomeiddio, gan gynnwys recordio’r cyhoeddiadau sydd rhwng y darllediadau hynny.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus baratoi sgriptiau a deunydd hyrwyddo ar gyfer cyhoeddwyr yr orsaf, ymuno a’r rota cyhoeddwyr gan ddarlledu’n fyw, gan gynnwys ar y Sul ac ymuno a’r rota cyflwynwyr traffig a thywydd yn ôl y gofyn, gan baratoi sgript ar gyfer y bwletinau yn ogystal â’r cyflwyno.

Mae sgiliau ysgrifenedig cywir a llais darlledu da yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, yn gystal â Chymraeg clir a chywir.

Byddwch yn gwirio cynnwys sy’n cael ei anfon i’r archif ddigidol a gweinyddu’r system sy’n rheoli llinell ffon Radio Cymru. Bydd gennych sgiliau rheoli amser yn effeithiol, a'r gallu i gynorthwyo’r Uwch Gydlynydd Amserlennu a’r Rheolwr Amserlennu pan fo’ newidiadau funud olaf i’r amserlen.

Mae dirprwyo elfennau o waith y Rheolwr Cynhyrchu a’r Uwch Gydlynydd Amserlennu adeg gwyliau e.e. diwygio’r rota cyhoeddwyr a gofalu am elfennau o wefan Radio Cymru hefyd yn rhan o'r swydd hon.

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

Gwneud cais

Share