Cyfarwyddwr

Celfyddydau Anabledd Cymru

Cyflog: £45,000 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)

Lleoliad: Caerdydd, gyda’r gallu i weithio ar draws Cymru 

Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC) ydy’r mudiad cenedlaethol ar gyfer artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl yng Nghymru. Ein gweledigaeth ydy creu Cymru greadigol a chydradd, lle mae pobl F/fyddar ac anabl yn ganolog i gelfyddydau ein gwlad.

Yn genedlaethol, mae diddordeb cynyddol mewn gweithio gydag artistiaid B/byddar ac anabl, a sicrhau mynediad i gynulleidfaoedd a chyfranogwyr B/byddar ac anabl o fewn y sector ehangach. Rydym yn credu bod DAC mewn sefyllfa dda i wneud y gorau o'r newid amserol, cadarnhaol hwn, sy'n ategu ein huchelgeisiau a'n gwerthoedd ein hunain, sydd i gyd yn cael eu cefnogi gan bwyslais ar amrywiaeth a chynhwysiant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Nawr ydy’r amser i newid, ac adeiladu ar ein huchelgais i arwain arfer, dylanwadu ar bolisi a chefnogi artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl. Mae hwn yn gyfle cyffrous i’n Cyfarwyddwr newydd gymryd cyfrifoldeb dros y mudiad, a gydag arweinyddiaeth flaengar, arwain y broses o greu newid parhaol o fewn y sector celfyddydau yng Nghymru.

Bydd y Cyfarwyddwr newydd yn arweinydd strategol ar gyfer DAC, ac yn cefnogi artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl, ac yn dylanwadu ar bolisi ac arfer ar draws y sector ehangach. Bydd y Cyfarwyddwr hefyd yn arwain y mudiad a'r tîm, ac yn sicrhau trefniadau llywodraethu effeithiol, gan alluogi DAC i gyflawni ei weledigaeth, ei genhadaeth a'i amcanion strategol.

Rydym yn chwilio am berson llawn egni a brwdfrydedd ar gyfer y rôl hon, gyda chymhelliant a gweledigaeth i greu newid. Yn ddelfrydol, bydd y Cyfarwyddwr newydd yn dod â theimlad o ‘wmff ' (oomph), ac egni i’r rôl, ac yn creu ffordd gyffrous ac ysbrydoledig o arwain y mudiad a'r tîm. Bydd y person yn rwydweithiwr da, ac yn defnyddio ei gysylltiadau a datblygu mwy i adeiladu proffil y mudiad a'i effaith. Bydd ganddo brofiad o arwain tîm neu fudiad, a bydd yn gefnogol iawn o'r tîm a'r aelodau, ac yn mwynhau eu grymuso. Yn ddelfrydol, bydd y Cyfarwyddwr newydd yn uniaethu fel person B/byddar neu anabl.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y rôl hon, a manylion am sut i wneud cais, cysylltwch â Richard Newton Consulting.

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 10.00 y.b Dydd Llun 1afo Orffennaf  2019

Cynhelir cyfweliadau cychwynnol yng Nghaerdyddar Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019

Cynhelir ail gyfweliadau yng Nghaerdydd ar Dydd Iau 25 Gorffennaf 2019

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru (Elusen Gofrestredig 1176578) yn derbyn cyllid refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Share