Cynghorydd Arbenigol, Dylunio Cynnwys Digidol - Cyfoeth Naturiol Cymru

Diben y swydd

Byddwch yn arwain ar ddylunio’r cynnwys gwe ar gyfer lansiad y Datganiadau Ardal ym mis Mawrth 2020. Gan gydweithio’n agos ag amryw o randdeiliaid mewnol, byddwch yn datblygu cynnwys o ansawdd uchel er mwyn diwallu anghenion ein cwsmeriaid. 

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y categorïau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn y broses ddidoli a chyfweld. A fyddech cystal â darllen y Disgrifiad Rôl cyfan er mwyn canfod ar ba lefel y mae angen cyflwyno'r wybodaeth hon.

 • Blaenger
 • Dadansoddi a Barnu
 • Cydweithio ag eraill
 • Cynghori a Dylanwadu
 • Ffocws ar gwsmeriaid
 • Cymwysterau a Sgiliau

Cymwysterau neu wybodaeth allweddol: 

 • Profiad sylweddol o ysgrifennu ar gyfer y we, gyda gallu profedig i greu cynnwys sy'n hygyrch ac y gellir ei ddefnyddio'n hawdd.
 • Profiad o ddefnyddio metrigau ac adborth gan ddefnyddwyr i ddiffinio a gwella cynnwys.
 • Profiad o reoli perthnasau gyda rhanddeiliaid.
 • Profiad o weithio ar systemau rheoli cynnwys.
 • Profiad o ddefnyddio Markdown neu HTML sylfaenol.
 • Gwybodaeth fanwl o gylch gwaith, rolau, polisïau a blaenoriaethau CNC er mwyn gallu llywio'r dulliau digidol gorau ar gyfer ein cwsmeriaid.
 • Y gallu i gymryd iaith a phrosesau cymhleth a'u symleiddio.
 • Byddwch yn groyw ac yn meddu ar sgiliau perswâd, a byddwch yn gallu cyflwyno eich achos ac esbonio eich penderfyniadau.
 • Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol ac ymrwymiad gweladwy i'ch datblygiad proffesiynol parhaus eich hunan.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais. 

Share