Cynhyrchydd ar gyfer rhaglen arloesedd y diwydiannau creadigol

Mae Caerdydd wedi cael ei adnabod fel clwstwr creadigol ymysg 8 aral yn y DU. Mae Clwstwr Creadigol yn fuddsoddiad gwerth miliynau o bunoedd a fydd yn gosod datblygiadau newydd fel canolbwynt cynyrchiadau cyfryngau yn y brifddinas. Mae’n raglen 5 mlynedd o hyd yn ymchwilio a datblygu cynnyrch, gwasanaeth a phrofiadau drwy weithio mewn partneriaeth gyda'r diwydiant sgriniau.Rydym yn chwilio am dîm brwdfrydig a deinameg o Gynhyrchwyr i weithio ar ddatblygu syniadau arloesol yn y diwydiant creadigol. Ymunwch â ni.

Mae rôl flaenllaw i Gynhyrchwyr wrth gyflwyno Clwstwr Creadigol.  Byddant yn sefydlu, yn curadu ac yn goruchwylio ystod o raglenni Ymchwil a Datblygu er mwyn creu cynnyrch, gwasanaethau a phrofiadau newydd yn sector sgrîn Cymru.   Bydd angen i’r ymgeiswyr fod yn ddatryswyr problemau brwd, cydnerth, gyda sgiliau rhagorol ym meysydd cyfathrebu, rhwydweithio a rheoli perthnasoedd rhwng gwahanol fusnesau creadigol, asiantaethau’r sector a phrifysgolion.

Menter newydd gyffrous ac uchelgeisiol yw Clwstwr Creadigol, sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Llywodraeth Cymru, ac mae’n cynnwys ystod eang o bartneriaid diwydiant creadigol ledled De Cymru.  Dan arweiniad Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, bydd Clwstwr Creadigol yn datblygu System Arloesedd Sgrîn a Labordy Arloesedd Newyddion. Bydd y rhain yn gartref i gyfres o raglenni Ymchwil a Datblygu arloesol gyda chwmnïau yn y sector sgrîn (a chysylltiedig â sgrîn).  Y nod yw creu ystod o gynnyrch, gwasanaethau a phrofiadau newydd, a gwreiddio diwylliant o arloesedd yn y diwydiannau creadigol yn Ne Cymru.  Bydd Clwstwr Creadigol hefyd yn adeiladu model ar gyfer hybu twf a ffyniant yn niwydiannau sgrîn Cymru a’r rhai sy’n gysylltiedig â sgrîn, gan adeiladu ar lwyddiant sector sgrîn Cymru a’i symud ymlaen o sefyllfa o gryfder i roi arweiniad ar lefel fyd-eang. 

Rydym yn recriwtio am 3 swydd llawn amser ac un rhan amser, fel a ddilynnir: Mae’r swyddi llawn amser (35 awr yr wythnos) am gyfnod o dymor penodol hyd Mawrth 2022.Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6) Mae’r swydd rhan amser (21 awr yr wythnos) hefyd yn gytundeb tymor penodol hyd Mawrth 2022.Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn, pro rata (Gradd 6)

Dyddiad hysbysebu: Dydd Mercher, 7 Tachwedd 2018

Dyddiad cau: Dydd Sadwrn, 24 Tachwedd 2018

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn. Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol.  Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Disgrifiad Swydd

Canfod cwmnïau creadigol a hunan-liwtwyr sydd ag uchelgais i gyflawni ymchwil a datblygiad sy’n torri tir newydd.

Cynnal gwaith datblygu gyda chwmnïau creadigol a hunan-liwtwyr i’w helpu i baratoi ceisiadau cryf i’n rhaglenni Ymchwil a Datblygu.

Rheoli’r gwaith o recriwtio a datblygu timau Ymchwil a Datblygu arbenigol (gan gynnwys partneriaid y diwydiant, ymchwilwyr academaidd yn y 3 Sefydliad Addysg Uwch partner, ac ymgynghorwyr) i ddarparu cynnyrch, gwasanaethau a phrofiadau newydd.

Arwain y gwaith o reoli partneriaethau Ymchwil a Datblygu o ddydd i ddydd

Cynhyrchu adroddiadau monitro a chynnydd ar y perthnasoedd, y rhwydwaith a’r prosiectau Ymchwil a Datblygu.

Rheoli contractau a phrosesau cyllid sy’n ymwneud â chymwysiadau prosiectau Ymchwil a Datblygu.

Cefnogi tîm rheoli Clwstwr Creadigol i oruchwylio a rheoli’r rhaglenni Ymchwil a Datblygu.

Mynd ar ôl cyfleoedd i sicrhau cyllid a buddsoddi newydd ar gyfer Clwstwr Creadigol.

Datblygu a churadu rhwydweithiau o gwmnïau a hunan-liwtwyr yn Sector Sgrîn Cymru a diwydiannau creadigol cysylltiedig yn Ne Cymru.

Cynhyrchu a hwyluso cyfarfodydd 1-i-1 a digwyddiadau mwy er mwyn i bartneriaid yn y diwydiant a rhanddeiliaid hyrwyddo a datblygu syniadau posibl arloesol ar gyfer cynnyrch, gwasanaethau a phrofiadau newydd yn Sector Sgrîn Cymru. 

Cynrychioli Clwstwr Creadigol mewn digwyddiadau/derbyniadau/cynadleddau.

Manyleb Unigolyn

Meini Prawf Hanfodol

Cymwysterau ac Addysg 

1.   Gradd / NVQ 4 neu brofiad cyfatebol sy'n gysylltiedig â'r gwaith

Gwybodaeth, Sgiliau a Phrofiad 

2.   Dealltwriaeth o rôl bosibl Ymchwil a Datblygu ac arloesedd yn y sector creadigol.3.   Gallu profedig i ffurfio trefniadau cydweithio creadigol a datblygu a symbylu rhwydweithiau. 4.   Dealltwriaeth a phrofiad o’r sector sgrîn a/neu ddiwydiannau creadigol cysylltiedig, gydag arbenigedd penodol mewn IP a/neu ddatblygiad creadigol a/neu ddadansoddeg data a/neu newyddion a/neu arloesedd.5.   Profiad o gynhyrchu digwyddiadau cymhleth a/neu weithgaredd creadigol. 6.   Gallu i gyfleu gwybodaeth fanwl a chymhleth yn effeithiol ac yn broffesiynol i amrywiaeth eang o bobl.7.   Gallu profedig i weithio fel rhan o dîm deinamig, ymroddedig.8.   Gallu profedig i weithio oddi mewn i gyllidebau a chan gadw at derfynau amser.

Meini Prawf Dymunol 

9.   Rhugl yn y Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar lafar10. Cymhwyster ôl-raddedig mewn pwnc perthnasol

Isafswm y Cyflog

33,199

Uchafswm y Cyflog

39,609

Categori Swyddi

Rheolaethol a Gweithredol

Gradd

Gradd 6

Gwneud cais.

Share