Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Cyfathrebiadau Digidol dwyieithog newydd i ymuno â’n tîm bychan ym Mae Caerdydd.

Mae Chwarae Cymru'n elusen annibynnol a ariennir gan Lywodraeth Cymru - Cymru yw ardal ein cylch gwaith elusennol.

Rydym yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae ac i hyrwyddo arfer dda ar bob lefel o'r broses wneud penderfyniadau ac ym mhobman ble y gallai plant chwarae. Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad i gefnogi pawb sydd â diddordeb mewn, neu gyfrifoldeb am ddarparu ar gyfer chwarae plant, fel y bydd Cymru un diwrnod yn wlad ble y byddwn yn cydnabod ac yn darparu'n ddigonol ar gyfer anghenion chwarae pob plentyn.

Pwrpas y Swydd 

Mae cyfathrebu digidol yn rhan allweddol o arddull y sefydliad tuag at gynllunio a chyhoeddi cyfathrebiadau. Bydd deilydd y swydd yn cynorthwyo’r Rheolwraig Cyfathrebiadau i ddatblygu a throsglwyddo strategaethau cyfathrebu digidol a chymdeithasol a chynlluniau trefniadol.

Prif ddyletswyddau 

Bydd y swydd hon yn cynorthwyo gyda chydlynu gweithgarwch digidol ar draws ein gwefan a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol er mwyn helpu’r sefydliad i gyrraedd ei gynulleidfaoedd allweddol.

Byddwch yn cynnal ein gwefannau cyhoeddus trwy greu cynnwys ar-lein deniadol, cyfredol a llawn gwybodaeth fydd yn gyrru mwy o ymwelwyr i’n safweoedd. Byddwch hefyd yn cynorthwyo gyda chynnwys a dyluniad ein cyfathrebiadau digidol.

Prif dasgau

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo’r Rheolwraig Cyfathrebiadau gyda:

  • ysgrifennu cynnwys ar gyfer gwefannau Chwarae Cymru
  • cynhyrchu a rhannu cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol – a monitro perfformiad
  • dylunio a dosbarthu cyhoeddiadau a deunyddiau eraill Chwarae Cymru
  • marchnata cyhoeddiadau, gwasanaethau a digwyddiadau Chwarae Cymru yn ddigidol
  • cynllunio a threfnu digwyddiadau Chwarae Cymru
  • cydlynu gydag argraffwyr a chyfieithwyr
  • ymdrin ag ymholiadau ffôn ac e-bost
  • dyletswyddau gweinyddol cyffredinol.

Mae’n hanfodol eich bod yn meddu ar sgiliau ysgrifenedig a llafar rhagorol yn Gymraeg a Saesneg, llygad barcud am fanylion ac agwedd ‘weithredol’ yn ogystal â phrofiad o weithio gyda chyfathrebiadau digidol effeithiol.

I ymgeisio am y swydd hon ewch at: www.chwaraecymru.org.uk/cym/swyddicynorthwyyddcyfathrebiadaudigidol.

Os hoffech chi sgwrs anffurfiol am y swydd hon galwch 02920 486050 os gwelwch yn dda.

Share