Darlithydd - Addysgu ac Ysgolheictod

8933BR

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliant Caerdydd

Addysgu ac Ysgolheictod

Hysbyseb

Darlithydd - Addysgu ac Ysgolheictod

Mae hon yn swydd Addysgu ac Ysgolheictod, lle bydd deilydd y swydd yn addysgu’n academaidd, gan gynnwys datblygu cyflwyno a gwerthuso’r ddarpariaeth Gymraeg yng ngraddau israddedig ag ôl-raddedig yr Ysgol. Gall fod disgwyl peth addysgu yn Saesneg yn ogystal. Goruchwylio myfyrwyr a chyflawni dyletswyddau gweinyddol yn y maes gwaith yn ôl yr angen. Ceisio rhagoriaeth o ran addysgu ac ysgolheictod, a chwarae rhan lawn yng ngwaith estyn allan ac ymgysylltu’r Ysgol a’r Brifysgol.

Mae’r swydd hon yn un llawn amser ac mae wedi'i hariannu am gyfnod o bum mlynedd.

Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Dyddiad hysbysebu: Dydd Mawrth, 17 Medi 2019

Dyddiad cau: Dydd Iau, 31 Hydref 2019

Sylwer bod Prifysgol Caerdydd yn cadw’r hawl i roi’r gorau i hysbysebu’r swydd hon yn gynnar, os daw digon o geisiadau i law.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy’n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a’r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Disgrifiad Swydd

Mae Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant (JOMEC) wedi datblygu rhaglen gyffrous ac arloesol trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r swydd hon yn cael ei chefnogi’n rhannol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar hyn o bryd.

Mae gan JOMEC hanes o ragori ym maes addysgu proffesiynol ac ymchwil. Mae ein Cyn-fyfyrwyr yn dal swyddi allweddol ar draws y cyfryngau a'r diwydiannau cyfathrebu ac mae rhagolygon cyflogaeth ein graddedigion yn rhagorol ar draws rhaglenni Israddedig ac Ôl-raddedig.

Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad diwydiannol ym maes cyfathrebu cyhoeddus, newyddiaduraeth neu’r diwydiannau creadigol. Gall fod ganddynt hefyd brofiad academaidd yn un o’r meysydd hyn. Dylent fedru siarad Cymraeg yn rhugl. Mae disgwyl hefyd i ddeilydd y swydd ymgysylltu’n llawn â’r gwaith estyn allan ac ymgysylltu mewn ysgolion uwchradd a cholegau AB, ac ag amrywiaeth o gyflogwyr.

Addysgu

• Dylunio, cyflwyno a gwerthuso modiwlau addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a chyfrannu at ddatblygu’r cwricwlwm fel rhan o dîm Addysgu ac Ysgolheictod.

• Cyflwyno darlithoedd a chynnal seminarau, sesiynau tiwtorial a gwaith grwpiau trwy gyfrwng y Gymraeg, a lle bo hynny’n briodol, yn Saesneg, ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

• Ysbrydoli myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu, a rhoi adborth adeiladol i’r myfyrwyr.

• Goruchwylio traethodau hir a gwaith prosiect myfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

• Darparu gofal bugeiliol drwy weithredu fel Tiwtor Personol a rhoi cefnogaeth ac arweiniad i’r myfyrwyr.

• Chwarae rhan weithredol wrth drefnu a chyflwyno ein Prosiect Estyn Allan gydag ysgolion uwchradd a cholegau AB i annog pobl ifanc i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd hyn yn cynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol a digwyddiadau eraill mawr o bwys.

Ysgolheictod

• Cyfrannu at ysgolheictod yn eich maes arbenigedd drwy gymryd rhan mewn cynadleddau, seminarau a fforymau academaidd a phroffesiynol eraill i rannu canlyniadau ysgolheictod unigol.

• Cyrchu, datblygu a chyfrannu at addysgu, ymchwil a deunydd cyfeiriadol cyfrwng Cymraeg.

• Datblygu prosiectau ysgolheigaidd ym maes cyfathrebu cyhoeddus cyfrwng Cymraeg, newyddiaduraeth neu’r diwydiannau creadigol, a chynhyrchu allbynnau ysgolheigaidd cysylltiedig o ansawdd uchel.

Arall

• Ymgysylltu’n effeithiol â chyrff diwydiannol, masnachol a chyhoeddus, sefydliadau proffesiynol, sefydliadau academaidd eraill, ac ati. Bydd angen gwneud hyn yn rhanbarthol ac yn genedlaethol i gynyddu ymwybyddiaeth o broffil yr Ysgol, i feithrin partneriaethau strategol werthfawr, ac i chwilio am gyfleoedd i gydweithio ar draws amrywiaeth o weithgareddau. Bydd disgwyl i’r gweithgareddau hyn gyfrannu at yr Ysgol a gwella ei phroffil rhanbarthol a chenedlaethol.

• Datblygu'n bersonol ac yn broffesiynol mewn ffyrdd addas a fydd yn gwella eich perfformiad fel Darlithydd.

• Mentora cydweithwyr llai profiadol a rhoi cyngor ynglŷn â datblygiad personol.

• Cymryd rhan yng ngweinyddiaeth yr Ysgol ar y lefel briodol, a hyrwyddo’r Ysgol a’i gwaith ar draws y Brifysgol a’r tu hwnt.

• Unrhyw ddyletswyddau eraill nad ydynt wedi eu cynnwys uchod, ond sy’n cyd-fynd â’r rôl.

Manyleb Unigolyn

Meini Prawf Hanfodol Cymwysterau ac Addysg

1.   Gradd ôl-raddedig ar lefel PhD mewn maes pwnc cysylltiedig neu brofiad diwydiannol perthnasol ym meysydd cyfathrebu cyhoeddus, newyddiaduraeth neu’r diwydiannau creadigol. Gwybodaeth, Sgiliau a Phrofiad

2.   Cymraeg llafar ac ysgrifenedig o safon uchel

3.   Profiad o addysgu ar lefel israddedig/ôl-raddedig neu brofiad proffesiynol cyfatebol. 4.   Dangos ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol yn y maes pwnc academaidd. 5.   Gallu i ddylunio, cyflwyno a datblygu’n barhaus fodiwlau sy’n berthnasol i raglenni addysgu’r Ysgol.  Sgiliau Bugeilio, Cyfathrebu a Gweithio Mewn Tîm

6.   Sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i gyflwyno syniadau cymhleth a chysyniadol yn eglur ac yn hyderus i eraill drwy ddefnyddio sgiliau o’r radd flaenaf ac amrywiaeth o gyfryngau. 7.   Gallu i ddarparu cefnogaeth fugeiliol briodol i fyfyrwyr, i werthfawrogi anghenion ac amgylchiadau myfyrwyr unigol, ac i weithredu fel tiwtor personol. 8.   Parodrwydd i ysgwyddo cyfrifoldeb am waith gweinyddol academaidd. Arall

9.   Gallu diamheuol i fod yn greadigol, yn arloesol a gweithio mewn tîm. Meini Prawf Dymunol 

1              Cymhwyster/cymwysterau proffesiynol perthnasol. 2.            Tystiolaeth o gydweithio â diwydiant. 3.            Gallu diamheuol i addasu i ofynion newidiol y gymuned Addysg Uwch. 4.            Tystiolaeth o allu i ddatblygu rhwydweithiau mewnol ac allanol, a chymryd rhan ynddynt, yn ogystal â’u defnyddio i wella gweithgareddau addysgu ac ymchwil yr Ysgol.

Isafswm y Cyflog

33,199

Uchafswm y Cyflog

39,609

Categori Swyddi

Academaidd- Addysgu ac Ysgolheictod

Gradd

Gradd 6

Gwneud cais

Share