Teitl y Swydd: Dylunydd/Ymchwilydd Clwstwr Creadigol a PDRLleoliad: Llandaf, CaerdyddCyflog: £33,518 - £37,706 

Crynodeb o’r Rôl:

Mae PDR (y Ganolfan Ryngwladol dros Ddylunio ac Ymchwil) yn ganolfan ymchwil dylunio a datblygu amlddisgyblaeth Ewropeaidd o fri. Mae’n cyfuno ymgynghoriaeth o’r radd flaenaf a swyddogaeth ymchwil uchel ei pharch. 

Mae PDR yn gweithio’n agos gyda’r diwydiant i roi cyngor, arbenigedd ac ymgynghoriaeth ar y sbectrwm llawn o weithgareddau a phrosesau sy’n angenrheidiol i ddod â chyfleoedd cynnyrch newydd i’r farchnad yn effeithlon ac yn effeithiol. 

Un partner yw PDR o fewn prosiect a ariennir gan AHRC sy’n werth miliynau o bunnoedd, gan ddod â Phrifysgolion a’r diwydiannau creadigol yn Ne Cymru ynghyd i greu ‘Clwstwr Creadigol’ ym maes diwydiannau’r sgrin a’u cadwyn gyflenwi. Mae’r clwstwr yn cynnwys mwy na 60 o sefydliadau, gan gynnwys prifysgolion, cyrff cenedlaethol a Sefydliadau Sgrin preifat (BBC, ITV, S4C, Ffilm Cymru ac ati) trwodd i feicrofusnesau a gweithwyr ar eu liwt eu hun o fewn gwasanaethau ôl-gynhyrchu, animeiddio a gwasanaethau eraill sy’n gysylltiedig â’r sgrin. 

Bydd y rôl hon yn gyfrifol hefyd am ddylunio a rheoli’r mecanwaith ymgysylltu rhwng rhanddeiliaid y prosiect yn ystod y 12 mis cyntaf. Bydd y rôl yna’n mynd yn ei blaen i fod yn gyfrifol am ddatblygiad prosiectau dylunio cydweithredol i gefnogi’r cyfleoedd busnes arloseol sydd wedi cael eu nodi gan randdeiliaid y prosiect. Mae dau brif faes arloesi wedi cael eu nodi o fewn y clwstwr, sef: 

1) System Arloesi Sgrin 

• Cryfhau isadeiledd sgrin y clwstwr 

• Arloesi er mwyn ehangu a datblygu gwerth Eiddo Deallusol mewn cynyrchiadau sgrin 

• Y bwlch mewn cynnwys ffurf fer i ganolig 

2) Labordy Arloesi Newyddion 

• Datblygu modelau a ffurfiau newydd o gyflwyno cynnwys newyddion a materion cyfoes gyda’r nod o gyrraedd ac ennyn diddordeb pobl 16-35 oed 

• Creu cynhyrchion/gwasanaethau newydd i gryfhau’r modelau busnes ar gyfer newyddion lleol. 

Am ragor o wybodaeth am y prosiect gweler: https://clwstwr.org.uk/cy/beth-yw-clwstwr

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau: 

Arwain a chyflenwi dull sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr/ dyluniad gwasanaethau i gynllunio a hwyluso ymgysylltiad partneriaid prosiect perthnasol sy’n feicrofusnesau ac yn weithwyr ar eu liwt eu hun. 

1. Arwain ymchwil ymhlith rhanddeiliaid y prosiect i nodi eu hanghenion a’u blaenoriaethau wrth ymgysylltu â’r Clwstwr Creadigol, gan ddefnyddio dulliau ymchwil dylunio. 

2. Dadansoddi canfyddiadau ymchwil a throsi’r rhain yn ddyluniadau am fecanweithiau ymgysylltu ar gyfer rhanddeiliaid y prosiect. Gallai hyn gymryd amrywiaeth eang o ffurfiau a chaiff ei ddiffinio gan allbynnau ymchwil. 

3. Cyfarfod â phartneriaid prosiect yn nodweddiadol ar lefel rheolwyr hŷn, i drafod, negodi a nodi eu hanghenion ac i ddehongli a throsi’r rhain yn gamau gweithredu’r prosiect. 

4. Gweithredu’n brif bwynt cyswllt rhwng PDR a phartneriaid y prosiect, gan ddatblygu cynigion i nodi cymhwysiad arbenigedd PDR sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr i brosiectau arloesol y diwydiant sgrin a chyfryngau. 

5. Arwain datblygiad cynlluniau prosiect dylunio sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr, nodi dulliau ymchwil a dylunio priodol am brosiectau arloesi a nodwyd o fewn prosiect y Clwstwr Creadigol. 

6. Rheoli’n effeithiol unrhyw broblemau a allai effeithio ar gyflawni amcanion y prosiect. Mae hyn yn cynnwys cyfrannu at reolaeth effeithiol y Clwstwr a phortffolio UCD ehangach (lle bo’n briodol) a sicrhau bod gweithgareddau’r prosiect yn cael eu llywio gan arfer da sy’n dod i’r amlwg. 

7. Cynorthwyo a chyfrannu at nodi amcanion ymchwil gan y tîm a chynorthwyo wrth ledaenu canfyddiadau ymchwil drwy gyfrannu at ac arwain cyhoeddiadau cynhadledd, cylchgrawn a chyhoeddiadau eraill. 

8. Dyletswyddau eraill a all gael eu dyrannu’n rhesmyol. 

Mwy o wybodaeth. 

Dylunydd:Ymchwilydd Clwstwr Creadigol AHRC.pdf

Share