Yn gyfrifol am ychwanegu gwerth drwy ein llwyfannau, sianelau a'n hymgyrchoedd digidol, mae’r rôl strategol, bwysig hon yn canolbwyntio'n bennaf ar ddatblygu a gweithredu gweithgaredd digidol integredig i ennill a chadw cwsmeriaid.

Drwy reoli tîm yn effeithiol, mae'r rôl hon hefyd yn sicrhau bod yr holl gyfathrebu digidol yn seiliedig ar nodau, ac yn berthnasol, yn amserol, yn gyfredol ac yn hygyrch i athrawon a rhanddeiliaid eraill.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Datblygu Cyfathrebu Digidol

 • Datblygu Strategaeth Ddigidol, ar y cyd â'r Pennaeth Marchnata, i sicrhau y gwneir y mwyaf o'r tueddiadau, gwelliannau i'r llwyfan a chyfleoedd digidol newydd
 • Datblygu, a gwella'n barhaus, ein cynlluniau cyfathrebu digidol i gyflawni gofynion penodol o'r Cynllun Strategol Marchnata a Chyfathrebu.
 • Datblygu a chynnal strwythurau/fformatau ar gyfer defnyddio cyfryngau digidol yn CBAC, gan sicrhau ein bod yn defnyddio'r datrysiadau mwyaf priodol, gan fod â'r wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau cyfredol i ddeddfwriaeth ddigidol er mwyn sicrhau bod y cwmni'n cydymffurfio.
 • Monitro ein defnydd o gyfryngau digidol yn gyson ac argymell gwelliannau sy'n briodol i wella effeithlonrwydd er budd y busnes a'r cwsmeriaid sydd gennym.
 • Sicrhau bod ein rhith ryngwyneb (V.I.) digidol yn cael ei gynnal yn gywir, ei fod yn dilyn canllawiau'r brand a gweithredu'n rhagweithiol i'w wella, yn ôl y galw.
 • Datblygu cynnwys ymgyrch trawiadol sy'n anelu at arloesi ac ychwanegu gwerth at y cynllun strategol

Datblygu Cynnwys

 • Datblygu model cynllunio cynnwys i sicrhau bod yr holl gynnwys ar ein llwyfannau digidol yn llawn gwybodaeth, yn ddiddorol, yn llawn dychymyg, ac yn gyfoes
 • Sicrhau bod yr holl gynnwys gwe yn gyfredol, yn gyfoes ac yn berthnasol. Mae hyn yn cynnwys gweithio ag awduron cynnwys i'w helpu i gynnal eu rhannau ar y wefan.
 • Arwain ar ddatblygu gwefannau newydd ar gyfer y busnes (WJEC, CBAC ac Eduqas) – yn cynnwys gwneud penderfyniadau allweddol ynghylch gofynion a dulliau profi.
 • Gweithio gyda chydweithwyr mewnol i hyrwyddo gwasanaethau a chynhyrchion perthnasol yn y modd mwyaf priodol i randdeiliaid ar draws ein holl lwyfannau digidol (gan gynnwys ond heb eu cyfyngu i'r canlynol: ein gwefannau, cyfryngau cymdeithasol, e-bost).
 • Sicrhau'r defnydd o 'Arfer Gorau' esblygol ar draws yr holl gyfryngau digidol mewn perthynas â'r sector addysg, y cwmni a'n cwsmeriaid, pan fo'n briodol. Creu / mabwysiadu atebion arloesol i heriau digidol, ar draws yr holl lwyfannau.
 • Cadw'n gyfoes â'n datblygiadau newydd sy'n canolbwyntio ar y cwsmer o ran cyfryngau ar-lein ac ystyried pa mor briodol yw defnyddio'r rhain i hyrwyddo CBAC/Eduqas, gan argymell prosesau newydd lle y bo'n briodol.

Datblygiad Technegol

 • Chwarae rôl arweiniol, a lle'n briodol, cydweithio'n agos â'r Tîm TG a rhanddeiliaid allweddol eraill, i wella a datblygu ein holl lwyfannau digidol yn barhaus.
 • Monitro gwefannau cystadleuwyr a gwefannau eraill er mwyn sicrhau bod ein gwefannau'n parhau i fodloni neu i ragori ar ddisgwyliadau cwsmeriaid.
 • Monitro gweithgaredd marchnata digidol cystadleuwyr a chynnig dealltwriaeth/argymhellion.

Rheoli adnoddau

 • Rheoli cyllideb marchnata digidol a phenderfynu ar y ffyrdd gorau i'w gwario
 • Rheolaeth llinell uniongyrchol ar dîm/allbwn datblygu a chynnwys y we
 • Rheolaeth llinell uniongyrchol ar y Tîm Marchnata Digidol
 • Rheolaeth llinell ar unrhyw staff neu gontractwyr dros dro a recriwtiwyd i gefnogi ein gweithgareddau marchnata digidol
 • Arwain drwy esiampl, i sicrhau bod aelodau'r tîm yn gweithio tuag at nodau ac yn cael cyfleoedd i ddatblygu yn eu rolau ac ar gyfer llwybrau gyrfa yn y dyfodol
 • Defnyddio dadansoddeg gwe i lunio adroddiadau rheoli misol ar ystadegau gwefan ac adborth gan gwsmeriaid i lywio a gwella ein cyfathrebu digidol.
 • Mynd ati'n rhagweithiol i gefnogi'r busnes drwy gynnal arfer gorau yn ein cyfryngau digidol.
 • Cynorthwyo'r adran Farchnata i ddatblygu adnoddau ar-lein i'w defnyddio i ddatblygu a chynnal a chadw Rheolaeth Perthnasoedd Cwsmeriaid (CRM)
 • Rheoli cyflenwyr trydydd parti fel Space & Time Media, Talking Social Media ac unrhyw ymgynghorwyr marchnata digidol
 • Rheoli a chynnal archwiliad o wefannau ar gyfer y rhestr o dudalennau gwe a dogfennau a rhestr defnyddwyr o berchenogion cynnwys
 • Rheoli a chynnal data marchnata

Strategaeth a pholisi

 • Datblygu a bod yn gyfrifol am y strategaeth gwefan a chymeradwyo'r holl gynnwys gwe a chyfathrebiadau e-bost ar gyfer Eduqas
 • Adolygu meddalwedd y system marchnata digidol a chydweithio gyda TG i'w wella fel y bo'n briodol
 • Llunio a chynnal y strategaeth marchnata digidol
 • Llunio a chynnal polisi cyfryngau cymdeithasol a'r polisi 'Cymraeg ar y wefan'
 • Llunio a chynnal canllawiau ar gyfer ysgrifennu copi gwe
 • Datblygu a rheoli rhaglen sefydlu a hyfforddiant staff parhaus ar feddalwedd y system marchnata digidol
 • Datblygu a phlannu Dangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer sianelau marchnata digidol yn cynnwys gwefan, e-bost, cyfryngau cymdeithasol a hysbysebu digidol

Tasgau eraill

 • Unrhyw dasgau perthnasol eraill yn ôl cyfarwyddyd y rheolwr llinell.

Gwneud cais

Share