Cyflog: £31,046 - £37,647 (Band Rheoli 2 – HEO)

*Byddwn yn penodi ar waelod y band cyflog fel arfer*

Diben y swydd:

Mae Comisiwn y Cynulliad yn gyfrifol am ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar y Cynulliad i gyflawni ei swyddogaethau seneddol.

Mae cyfathrebu â phobl Cymru yn swyddogaeth strategol allweddol, yn arbennig ymgysylltu â phobl ifanc Cymru.

Mae tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad yn darparu amrywiaeth o raglenni addysgol ar ystâd y Cynulliad a chyda sefydliadau addysgol ledled Cymru i gyflawni tri nod allweddol Siarter Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad. Y cyntaf yw ysbrydoli mwy o bobl ifanc i gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad. Yn ail, cynnig mwy o gyfleoedd i drafod a sicrhau bod safbwyntiau pobl ifanc yn cael eu hystyried gan Aelodau'r Cynulliad. Yn drydydd, rhoi adborth, sicrhau bod pobl ifanc yn gweld gwerth ymgysylltu â gwaith y Cynulliad.

Mae'r Cynulliad yn ymrwymedig i gynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddysgu am waith y Cynulliad a chyfrannu ato. Ffocws y rôl hon yw darparu rhaglen allgymorth i bobl ifanc yn Ne Cymru ond bydd cyfleoedd i gyfrannu at ddigwyddiadau ar draws Cymru gyfan. Bydd cyfle i adolygu ein rhaglenni presennol ac i ddatblygu'r ddarpariaeth ar y cyd â Rheolwr y Tîm Ymgysylltu â Phobl Ifanc (swydd sy'n cael ei hysbysebu ar yr un pryd).

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda chydweithwyr eraill yn yr adran Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc i gefnogi gwaith Senedd Ieuenctid newydd Cymru ac yn chwarae rhan allweddol wrth gynorthwyo'r cynrychiolwyr ifanc. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan bwysig wrth drefnu cyfarfodydd a digwyddiadau iddynt yn Ne Cymru gan gynnwys penwythnosau preswyl yng Nghaerdydd.

Mi fydd yr ymgeisydd llwyddianus yn atebol i Reolwr y Tîm Ymgysylltu â Phobl Ifanc, ac yn cydweithio gydag eraill o fewn y tîm, sy'n gyfrifol am Raglen Senedd Ieuenctid Cymru, a darparu gwasanaethau ymgysylltu â phobl Ifanc ar yr ystâd ym Mae Caerdydd.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais. 

Share