Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni fel aelod o'r Tîm Cyfathrebu.

Fe fyddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon a denu sylw yn y wasg (print ac ar lein) er mwyn denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a'i rhan-ddeiliaid.

Byddwch hefyd yn defnyddio'ch profiad wrth ddelio gyda'r wasg, o dan gyfarwyddyd Arweinydd y Tîm Cyfathrebu a'r Cyfarwyddwr Cyfathrebu, er mwyn hyrwyddo negeseuon corfforaethol S4C yn rhagweithiol ac yn adweithiol.

Manylion eraill

Lleoliad: Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin

Cyflog: £25,506 - £29,466 yn unol â phrofiad

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylirhyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc. Bydd y cyflog yn cymryd i ystyriaeth yr oriau ychwanegol y mae'n bosibl y bydd angen i chi weithio.

Cyfnod prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn, y cyfryw gyfnod i redeg o 1 Ionawr.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.Os byddwch yn ymuno â'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun.Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar 26 Mehefin 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r Adran Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Ni dderbynnir CV. Am fwy o manylion, ewch i http://www.s4c.cymru/cy/swyddi/

DS a MP Swyddog Cyfathrebu (wasg).pdf

Share