39 awr yr wythnos

£21,000

Mae'r tîm Marchnata a Chyfathrebu yn gyfrifol am feithrin a chynnal cynulleidfaoedd cynaliadwy ac ymwelwyr achlysurol ar gyfer ystod eang o weithgareddau a chwsmeriaid. Mae'r Swyddog Ymgyrchoedd yn gyfrifol am weithredu gweithgarwch Ymgyrchoedd i gefnogi holl weithgarwch y Ganolfan, gan sicrhau cynulleidfaoedd, ymwelwyr a refeniw i Ganolfan Mileniwm Cymru. Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr i gyflawni ymgyrchoedd marchnata a mentrau datblygu cynulleidfaoedd i gynnal cynulleidfaoedd presennol a denu rhai newydd.

Atebolrwydd Arbenigol:

Cyfraniad effeithiol at gynllunio ymgyrchoedd sy'n sicrhau y cyrhaeddir targedau ariannol, a thargedau gwerthu tocynnau neu ymwelwyr;

Cyfrannu at fonitro elw’r Ymgyrchoedd er mwyn cynllunio yn y dyfodol, gan gynnwys defnyddio gwybodaeth ystadegol Tessitura;

Gweithio o fewn cyllidebau sydd wedi’u cytuno yn unol â thargedau penodol, gan ymgymryd â phob agwedd ar weithgarwch ymgyrchoedd;

Arwain y rheolaeth stoc o’r printiau a chyhoeddiadau'r Canolfan, rhoi mewn lle prosesau er mwyn rheoli'r holl drosglwyddiadau a dosbarthiadau yn effeithiol.

Cysylltu a meithrin perthynas â chynhyrchwyr a chydweithwyr cwmnïau gwadd er mwyn sicrhau y derbynnir asedau ymgyrchoedd ac y cyflawnir gweithgareddau ymgyrchoedd ar amser, yn ogystal â sicrhau eich bod yn cael gwerth eich arian am yr hysbysebion y telir amdanyn nhw.

Atebolrwydd Cyffredinol:

Cadw cofnodion cywir o weithgarwch a gwariant yn unol â safonau Archwilio;

Diweddaru tudalennau gwe i gadw'r wybodaeth yn gywir ac yn berthnasol;

Arwain y blaen ar brosiectau penodol yn ymwneud â'r maes arbenigol;

Chwilio'n rhagweithiol am gyfleoedd i herio, awgrymu syniadau a chymryd camau i wella systemau a phrosesau;

Cysylltu â'r Ganolfan ac aelodau o'r tîm ym mhob rhan o'r safle a meithrin cydberthynas â hwy er mwyn sicrhau eu bod yn deall gweithgarwch y maes arbenigol er mwyn helpu i ddylanwadu ar bob aelod o'r tîm.

Disgrifiad swydd llawn

Ymgeisiwch yma.

 

Share