Categori Swydd: Y Celfyddydau/Digwyddiadau/Twristiaeth/Diwylliant, Cyfathrebu/Marchnata/Cyfryngau

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Datblygu Economaidd

Graddfa: Gradd 6

Cyflog: £24,799 - £28,785

Dyddiad Cau: 21/08/2019

Mae’r swydd hon yn cefnogi’r tîm twristiaeth a digwyddiadau mewn ymgyrchoedd marchnata amrywiol ar gyfer twristiaeth cyrchfannau, digwyddiadau a lleoliadau, gan gynnwys Castell Caerdydd. Bydd y swydd yn goruchwylio’r tîm cynnwys marchnata o ddydd i ddydd ac yn cyflawni ymgyrchoedd marchnata gyda phartneriaid sector cyhoeddus a phreifat, gan alinio â gweithgarwch Uchelgais Prifddinas Caerdydd a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd / y Fargen Ddinesig.

Mae’r ymgyrchoedd marchnata’n codi proffil Caerdydd a’i phartneriaid, gan ddylanwadu’n uniongyrchol ar nifer yr ymwelwyr a nifer yr arosiadau dros nos a chyfrannu at effaith economaidd y ddinas.  Bydd y rôl yn chwarae rôl sylweddol o ran cefnogi’r cyfleoedd cynhyrchu incwm sydd ar gael.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu. 

Fel sefydliad mawr yn y sector cyhoeddus, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion, a sicrhau bod ein gweithlu yn rhoi adlewyrchiad gwell o’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:

•    dan 25 oed•    nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant •    o’n cymunedau lleol, gan gynnwys y rheini o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd yn enwedig •    sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Gwneud cais

Share