Briff Tender ar gyfer Darlunydd i greu Poster Stori

Crynodeb o Gaerdydd Greadigol

MaeCaerdydd Greadigol yn rhwydwaith ym Mhrifysgol Caerdydd - mae’n cysylltu pobl sy’n gweithio mewn sefydliadau, busnesau neu swyddi creadigol yn ardal Caerdydd. Rydyn ni’n cysylltu’r economi greadigol ledled yr ardal, gan hyrwyddo a hwyluso cydweithio er lles economaidd, diwylliannol a chymdeithasol. Trwy annog pobl i gydweithio, rydyn ni o’r farn y gallwn ni wneud Caerdydd mor greadigol ag y bo modd.

Yn 2020, mae Caerdydd Greadigol wedi dewis hyrwyddo’r Porth Cymunedol trwy drefnu achlysuron ar y cyd gan dynnu sylw at waith ein partneriaid a chysylltu rhagor o bobl greadigol â’r prosiect. Mae’r Porth Cymunedol yn rhaglen ymgysylltu gan Brifysgol Caerdydd i drefnu partneriaethau rhwng y Brifysgol a’r gymuned yn Grangetown.

Y gofynion

I nodi a dathlu achlysur ailagor Pafiliwn y Grange, bydd Caerdydd Greadigol a’r Porth Cymunedol yn cydweithio i ddarlunio hanes ailddatblygu’r pafiliwn. Bydd y prosiect yn cyflwyno amryw straeon sy’n nodi cerrig milltir yn ystod taith ailddatblygu’r pafiliwn. Gan gynnwys, efallai, taith y pafiliwn at ei ail-greu, gobeithion y preswylwyr, rôl pobl greadigol a gweithgarwch creadigol. Byddwn ni’n dewis y straeon hynny ac yn eu rhoi i’r darlunydd.

Dyma ragor am ailddatblygu Pafiliwn y Grange.

Hoffen ni gydweithio â darlunydd i greu gwaith celf ar gyfer poster straeon i’w ddadorchuddio ar ddiwrnod ailagor y pafiliwn a’i ddangos yn barhaol ar y waliau yno wedyn. Dylai’r gwaith celf fod ar ffurf print A2 ac arno hyd at 10 cell sy’n cyflwyno’r hanes mae’n ei gynnwys. Dylai fod ym mhob cell lun (yn ogystal, o bosibl, â rhai geiriau mewn amryw ieithoedd – byddwn ni’n rhoi unrhyw destun o’r fath) sy’n dangos rhan o stori ailddatblygu Pafiliwn y Grange.

Rydyn ni’n chwilio am ddarlunydd mae Grangetown yn agos at ei galon - rhywun y bydd yn dda ganddo ddarlunio hanes ailddatblygu’r pafiliwn.

Amcanion i'w cyflawni

 • Gwaith celf cyfleu straeon ar ffurf poster digidol A2 ynghyd ag argraffu a fframio.

Arddull ac allweddeiriau

 • Creadigol
 • Llyfr comig
 • Lliwgar
 • Modern
 • Llachar
 • Amlinellau amlwg
 • Amlieithog
 • Bywiog
 • Llawn cymeriad
 • Cynhesrwydd

Amcanion

 • Cyfleu hanes ailddatblygu’r pafiliwn
 • Cyfleu bywiogrwydd cymuned Grangetown
 • Dangos tystiolaeth o effaith ailddatblygu’r pafiliwn
 • Ysgogi ymwelwyr

Cynulleidfaoedd

 • Trigolion Grangetown
 • Llunwyr polisïau, asiantaethau a sefydliadau sector a ddaw i achlysur ailagor Pafiliwn y Grange
 • Ymwelwyr a defnyddwyr Pafiliwn y Grange

Amseru

Dyddiad cau: Dydd Llun 9fed Mawrth 2020

Penderfyniad: wythnos a ddechreuiff ar 9fed Mawrth 2020

Cyfarfod dylunio 1: wythnos y 9fed Mawrth 2020

Drafft cyntaf a chyfarfod dylunio 2: wythnos ar 6ed Ebrill 2020

Sêl bendith: wythnos 13eg Ebrill 2020

Cyflwyno’r llun yn ei ffrâm: wythnos 20fed Ebrill 2020                                

Cyllideb

Does dim cyllideb benodol ar gyfer hyn ac, felly, gofynnwn ni i arlunwyr feddwl 

am y modd yr hoffen nhw drin a thrafod y prosiect yn ei gyfanrwydd. Dyma brosiect cymunedol ac iddo ond hyn a hyn o adnoddau a dylai ymgeiswyr gadw hynny mewn cof wrth baratoi eu cynigion. Nid dim ond yn ôl y pris y byddwn ni’n asesu pob cynnig, ond bydd yn rhan sylweddol o’n hystyriaethau. Rhowch yn eich dyfynbris gostau’r dylunio a’r deunyddiau gan gynnwys argraffu a fframio.

Fformat yr ymatebion

Dylai pob cynnig gynnwys:

 • Amlinelliad un dudalen o’r modd y byddwch chi’n cyflawni’r gwaith.
 • Enghreifftiau o’ch gwaith blaenorol a manylion cysylltu â dau o bobl a all roi geirda.
 • Dadansoddiad manwl o’r costau.

Rhaid cyflwyno pob cynnig i Vicki Sutton erbyn 9 o’r gloch fore Llun 9fed Mawrth. Fyddwn ni ddim yn derbyn cynigion wedi hynny.

I drafod y gofynion hyn dros y ffôn, anfonwch neges at SuttonV@cardiff.ac.uk i drefnu amser cyfleus.

Share