During our first year we offered a programme of ’52 Things’ made with and for the city’s creative community to showcase the fantastic people and places in our city. You can find the full 52 here.

Mae Dangos a Dweud Caerdydd Creadigol yn ddigwyddiad chwarterol sy'n rhoi llwyfan i’r amrywiaeth gyffrous o bobl a phrosiectau creadigol yn y ddinas. Bydd 'Dangos a Dweud' yn dod â chymuned greadigol Caerdydd ynghyd, o dalent newydd i bobl brofiadol, i glywed am eu prosiectau cyfredol a'u dyheadau.

Bydd ein tri siaradwr yn rhoi sgwrs gryno, pob un yn 10 munud o hyd. Ac fe fyddent yn dod â rhywbeth i'w ddangos. Gallai'r gwrthrych fod yr hyn sydd wedi'u hysbrydoli, yn declyn maent yn ei ddefnyddio yn eu gwaith, neu'n rhywbeth sy'n rhoi cysur iddynt. Bydd y siaradwyr yn rhannu eu gwaith ac yn esbonio pwysigrwydd eu gwrthrychau. 

Canolfannau creadigol a mannau cydweithio yw thema ein pedwerydd digwyddiad Dangos a Dweud. Bydd y rhain yn cynnwys lleoedd y gall pobl greadigol ddod ynghyd i rwydweithio, ar gyfer busnes, datblygiad ac ymgysylltu â'r cyhoedd. Dros yr haf, mae nifer o ganolfannau creadigol a mannau cydweithio wedi eu hagor yn y ddinas, felly dyma’r amser delfydol i wybod rhagor am y lleoedd sydd ar gael a'r bobl sy'n eu cynnal.

Archebwch nawr Siaradwyr

Dan Spain 

Mae Dan yn ddarlunydd a chynllunydd yng Nghaerdydd sy'n gweithio yn y cyfrwng digidol a phrint gyda llond llaw o bobl hynod ddiddorol.

Yn 2014, fe sefydlodd gwmni Design Stuff, sy'n rhoi cyfleoedd rheolaidd i gynllunwyr ymgynnull, rhannu gwybodaeth a dod i adnabod ei gilydd.

Mae Design Stuff yn ddigwyddiad misol am gynlluniau pob math o bethau. Bob mis, bydd dau weithiwr proffesiynol creadigol yn trafod pwnc o ddiddordeb ym maes cynllunio. Mae siaradwyr wedi trafod pynciau amrywiol megis cynllunio 3D, teipograffeg llaw a phŵer llyfrau braslunio, cynllunio ar wefannau cymdeithasol, gweithio'n rhyngwladol a chael robotiaid yn cymryd ein lle! Yn Design Stuff, mae'r gymuned yn dod ynghyd i wrando ar bobl ddiddorol, cael ambell ddiod hamddenol, gwneud cyfeillion newydd a mwynhau eu hunain yn gyffredinol.

Yn dilyn trafodaethau a phrosiectau ar y cyd a ysgogwyd gan Design Stuff, sefydlodd Dan Rabble Studio ym Mehefin 2016, sef man cydweithio i'r gymuned lle gall pobl greadigol weithio gyda'i gilydd i wneud gwaith gwych.

Louise Harris

Louise yw sylfaenydd cwmni Big Learning Company, sy'n cynnig hyfforddiant, cynnwys a phrosiectau arloesol ym mhob maes addysgu ledled Cymru. 

Mae Louise hefyd newydd agor man cydweithio yng Nghaerdydd o'r enw Tramshed Tech. Fe’i leolir yn hen adeilad y Tramshed sydd wedi cael ei drawsnewid ar Heol Clare a Stryd Pendyris yn Grangetown. Amcan Tramshed Tech yw dod â'r diwydiannau technoleg a chreadigol ynghyd, a chreu amgylchedd sy'n annog cydweithio.

Mae Louise hefyd yn cydweithio â London Riverside Studios ar agoriad Gŵyl Adloniant Ddigidol Caeredin.

Sarah Valentin a Julia Harris

Agorodd y chwiorydd Sarah Valentin a Julia Harris The Sustainable Studio ym mis Gorffennaf 2016. Mae wedi cymryd bron i flwyddyn i wireddu eu syniad – gan gynnwys dod o hyd i adeilad a'i addurno – ond maen nhw wedi cyrraedd diwedd y daith ac yn hapus i fod yn gweithio ochr yn ochr â nifer o bobl wych yn barod.

Dylunydd ffasiwn yw Sarah, ac mae wedi gweithio yn y diwydiant ers mwy na 15 mlynedd. Cyfansoddwr a cherddor yw Julia a syrthiodd i fyd ffasiwn tua saith mlynedd yn ôl – damwain ffodus, oherwydd ynghyd â'i chwaer Sarah mae hi bellach yn rhedeg DATI, sef brand dillad cynaliadwy a fydd yn lansio'n hwyrach eleni.

Ar ôl dechrau label ffasiwn uwchgylchu yn 2011, a chael llwyddiant yn gwerthu mewn marchnadoedd lleol yn ne Cymru, dechreuodd Sarah a Julia weithdai a oedd yn canolbwyntio ar ailgylchu dillad gwastraff ac addysgu sgiliau gwnïo sylfaenol gydag elusennau Barnardo's, Ymddiriedolaeth y Tywysog a BAWSO, ag enwi ond ychydig. 

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, maen nhw wedi canolbwyntio ar feithrin doniau pobl leol ac ar gynorthwyo pobl greadigol, gyda'r nod o'u gweld yn ffynnu. Tua diwedd y flwyddyn ddiwethaf, teimlodd y chwiorydd y dylent ehangu'r fenter a chreu gofod ar gyfer cydweithio sy'n ysbrydoli unigolion a busnesau â'r un egwyddorion.

Maen nhw'n gobeithio y bydd pobl eraill yn gallu elwa o'r un cymorth ac anogaeth maen nhw wedi'u cael drwy weithio yn The Sustainable Studio. Man i gasglu, dysgu, rhannu sgiliau, cyfnewid syniadau a gwybodaeth, rhwydweithio a chydweithio ar brosiectau yw hwn, a hynny nid yn unig at ddibenion busnes, ond hefyd er lles y gymuned ehangach.

Gwybodaeth hanfodolCaerdydd Creadigol: Dangos a Dweud 4Dydd Llun, Medi 26, 2016, 6pm - 7.30pm.lleoliad: Porter's Caerdydd, Bute Terrace, Caerdydd, CF10 2FE.Tocynnau: di-dâl, hanfodol cadw lle. Archebwch yma

Os oes gennych unrhyw ofynion arbennig ar gyfer mynediad i'r digwyddiad hwn, anfonwch neges ebost at creativecardiff@caerdydd.ac.uk.

Share