Ddydd Gwener 17eg Ionawr, cynhalion ni weithdy cyntaf Creu Caerdydd a ddenodd 60 o bobl o sawl cwr o’r gymuned greadigol megis arlunwyr, asiantau llawrydd, academyddion, masnachwyr a chynrychiolwyr Cyngor Caerdydd a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Roedden nhw’n fodlon sôn am hanes ein dinas wrth inni ganolbwyntio ar hunaniaeth ar gyfer yr un gyntaf mewn cyfres o heriau ymarferol i droi Caerdydd yn brifddinas creadigrwydd trwy weithio ar y cyd a manteisio ar ein cryfderau cyfunol.

Meddai’r Cynghorydd Phil Bale, Arweinydd Cyngor Caerdydd: “Uchelgais Caerdydd yw cael ei chydnabod yn brifddinas creadigrwydd ledled y byd. Mae angen datblygu trywydd yr uchelgais hwnnw ac, ar ben hynny, mae angen inni i gyd ei ddatblygu a’i arddel.” 

“Rydyn ni’n gwybod y bydd y celfyddydau a materion diwylliannol yn cryfhau cymunedau trwy rymuso pobl, chwalu ffiniau a dyrannu buddion.” 

Defnyddiodd y gweithdy ddulliau chwedleua yn fan cychwyn trafodaethau, gan gynnwys darlith ysgogol gan Dan Tyte, a dangosodd y straeon diddorol sawl agwedd ar greadigrwydd Caerdydd - yr hyn sy’n digwydd a’r hyn a allai ddigwydd.

Daeth amrywiaeth eang o themâu i’r amlwg yn ystod y dydd. Dyma gipolwg ar rai o’r sgyrsiau niferus: 

  • Rhestrau, mapiau a llawlyfrau i ymwelwyr i hybu’r hyn sy’n digwydd yn y ddinas yn well
  • Cryfder cymhelliant cymuned greadigol lawrydd Caerdydd
  • Pwysigrwydd cysylltu â gwahanol gymunedau a sectorau
  • Cysylltedd o fewn y ddinas a’r tu hwnt
  • Uchelgeisiau a dyheadau, sut rydyn ni’n trafod creadigrwydd yng Nghaerdydd
  • Dangos gwerth creadigrwydd i’r ddinas
  • Natur amryfal y ddinas
  • Pwyslais ar gyfleoedd a gwersi lleol a byd-eang
  • Y to nesaf o bobl greadigol, edrych tua’r dyfodol
  • Meddai Sara Pepper, Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol ym Mhrifysgol Caerdydd: “Roedd cyfraniad pawb a gymerodd ran yn yr achlysur hwn yn ysgogol iawn. O ganlyniad i’r agwedd agored a’r brwdfrydedd, cawson ni amrywiaeth helaeth o syniadau ymarferol da i gnoi cil arnynt.”

“At hynny, roedd llawer o ddarpar gyfranwyr a addawodd ein helpu i ddatblygu’r syniadau hynny ar y gweill fel y gallwn ni barhau i gynnal yr egni a’r cynnydd sydd wedi’u creu heddiw. Diolch yn fawr i bawb a ddaeth.”

Dyma rhai negeseuon twitter o'r diwrnod, cymerwch gip ar #creatingcardiffi weld rhagor. 

Share