organisation

waorecruitment

Areas of expertise:

Darlun waorecruitment

Profile

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.
Rydym yn gwneud trwy:

Archwilio cyfrifon ariannol cyrff cyhoeddus
Adrodd ar y modd mae gwasanaethau’n cael eu cyflenwi
Asesu gwerth am arian
Gwirio sut mae sefydliadau yn cynllunio a chyflawni gwelliannau
Rydym hefyd yn ymrwymo i nodi a rhannu arferion da, er mwyn helpu cyrff cyhoeddus i gyflenwi gwasanaethau gwell.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We work to support the Auditor General as the public sector watchdog for Wales

Our aim is to ensure that the people of Wales know whether public money is being managed wisely and that public bodies in Wales understand how to improve outcomes.

We do this on behalf of the Auditor General in:

Auditing the financial accounts of public bodies
Reporting on how services are being delivered
Assessing whether value for money is being achieved
Checking how organisations are planning and delivering improvements
We are also committed to identifying and publicising good practice, to help public bodies deliver better services.

Company Name: 
Wales Audit Office
Role / Position: 
HR Department

Share