• Starting salary: £22,417 pro rata (actual salary £13,450)
  • 21 hours (3 days) per week
  • Fixed term position for 2 years

 

The job of the Communications Officer is to ensure that the Society reaches all of its audiences effectively. At the core of the role is our Fellowship – strengthening our communication of their achievements, and making it easier for them to engage effectively with the Society.

The Officer will ensure that the Society’s work – including our events, policy work and medals for achievement – reaches a wider audience than ever before. They will also work with our partners in the higher education sector to promote our activities within universities, and to ensure strong engagement with our new programme for Early Career Researchers.

The Officer will take responsibility for a number of communication channels, including the Society’s website, social media, Fellows’ bulletin and mailing lists. They will develop our press coverage and help to ensure a strong presence at relevant external events.

The role is based at the Society’s offices in Cathays Park, Cardiff.

Further information: www.learnedsociety.wales/jobs

________________________________________________

  • Cyflog cychwynnol: £22,417 pro rata (gwir gyflog £13,450)
  • 21 awr yr wythnos (3 diwrnod)
  • Swydd tymor penodol am 2 flynedd

 

Swydd y Swyddog Cyfathrebu yw sicrhau bod y Gymdeithas yn cyrraedd ei holl gynulleidfaoedd yn effeithiol. Craidd y swydd yw ein Cymrodoriaeth – cryfhau’r ffordd rydym ni’n cyfathrebu eu cyflawniadau, a’i gwneud yn haws iddyn nhw ymgysylltu’n effeithiol gyda’r Gymdeithas.

Bydd y Swyddog yn sicrhau bod holl waith y Gymdeithas – gan gynnwys ein digwyddiadau, gwaith polisi a medalau cyflawniad – yn cyrraedd cynulleidfa ehangach nag erioed. Bydd hefyd yn gweithio gyda’n partneriaid yn y sector addysg uwch i hyrwyddo ein gweithgareddau mewn prifysgolion, a sicrhau ymgysylltu cryf gyda’n rhaglen newydd ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar.

Bydd y Swyddog yn gyfrifol am nifer o sianeli cyfathrebu, gan gynnwys gwefan y Gymdeithas, cyfryngau cymdeithasol, bwletin y Cymrodyr a rhestrau postio. Bydd yn datblygu ein presenoldeb yn wasg ac yn helpu i sicrhau presenoldeb cryf mewn digwyddiadau allanol perthnasol.

Lleoliad gwaith y Swyddog fydd swyddfa’r Gymdeithas ym Mharc Cathays, Caerdydd.

Mwy o wybodaeth: www.cymdeithasddysgedig.cymru/swyddi

Share